เงินออมที่เพิ่มขึ้น/ลดลง

เป้าหมาย A2) ความยืดหยุ่นทางรายได้

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์ที่มุ่งหวังให้กลุ่มเป้าหมายมีความยืดหยุ่นในการรับความเสี่ยงในด้านการเงิน มีความมั่นคงด้านการเงินมากขึ้น หรือการเปลี่ยนแปลงสถานะทางเศรษฐกิจ

Impact Category:

เศรษฐกิจและรายได้

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล

รายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลง อาจเปรียบเทียบกับปีฐาน หรือ ย้อนหลังจนถึงปีก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- หลังเข้าร่วมโครงการท่านมีเงินออมเพิ่มขึ้นบ้างหรือไม่

SDGs:

     

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment 

ผู้เข้าชม  1002