จำนวนแหล่งเรียนรู้หลักสูตรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สามารถใช้ได้จริง

เป้าหมาย B1)  การเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ และทัศนคติหลังเข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการ

Impact Category:

พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล

รายงานจำนวนแหล่งเรียนรู้หรือหลักสูตรที่เกิดขึ้นจริง หลังดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- บันทึกการดำเนินงาน

SDGs:

    

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment 

ผู้เข้าชม  349