จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย B1)  การเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ และทัศนคติหลังเข้าร่วมกิจกรรม / โครงการ

Impact Category:

พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล

รายงานจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ตามรอบระยะโครงการหรือเป็นจำนวนต่อปี

 

แนวทางคำถาม

- บันทึกการดำเนินงาน

SDGs:

    

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  341