สัดส่วนกลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้เพิ่มขึ้นและมีทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปหลังเข้าอบรม

เป้าหมาย B1)  การเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ และทัศนคติหลังเข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการ

Impact Category:

พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล

รายงานเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของผู้เข้าร่วมหลังเข้าร่วมโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- แบบประเมินก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ

- แบบสำรวจความคิดเห็นหลังเข้าร่วมโครงการ

SDGs:

   

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  329