จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตระหนักในการรักษาระบบนิเวศที่เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย B1)  การเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ และทัศนคติหลังเข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการ

Impact Category:

พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล

รายงานเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของผู้เข้าร่วมหลังเข้าร่วมโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- แบบประเมินก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ

- โครงการมีส่วนช่วยให้ท่านเกิดความตระหนักมากขึ้น หรือไม่

SDGs:

   

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment 

ผู้เข้าชม  321