ความร่วมมือของกลุ่มเป้าหมายในการอนุรักษ์ระบบนิเวศ

เป้าหมาย B2) การป้องกันและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง ด้านการป้องกันและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

Impact Category:

พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล

รายงานการเกิดความร่วมมือ หลังดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- บันทึกการประชุม

- จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

- จำนวนเครือข่าย

SDGs:

  

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment 

ผู้เข้าชม  327