จำนวนแผนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่นำไปสู่การปฏิบัติจริง

เป้าหมาย B2) การป้องกันและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง ด้านการป้องกันและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

Impact Category:

พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล  

รายงานแผนการและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

 

แนวทางคำถาม

- องค์กรที่เข้าร่วมโครงการมีการเคลื่อนไหวหลังจากได้รับคำปรึกษาอย่างไรบ้าง

- องค์กรมีการจัดทำแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไรบ้าง

- มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมใดบ้างที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

SDGs:

   

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  311