จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

เป้าหมาย B2) การป้องกันและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง ด้านการป้องกันและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

Impact Category:

พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล   

รายงานจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการโดยเปรียบเทียบกับปีฐานหรือย้อนหลังจนถึงปีก่อนเริ่มดำเนินโครงการ 

 

แนวทางคำถาม 

- แบบประเมินก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 

- โครงการมีส่วนช่วยให้ท่านเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม บ้างหรือไม่

SDGs:

    

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  552