จำนวนโครงการที่นำเอาข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการวิเคราะห์หรือการวางแผนงาน

เป้าหมาย B2) การป้องกันและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง ด้านการป้องกันและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

Impact Category:

พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล

รายงานแผนการและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

 

แนวทางคำถาม

- ท่านมีการจัดเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมบ้างหรือไม่

- ท่านมีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในการวางแผนบ้างหรือไม่

SDGs:

    

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  311