จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่หันมาปรับเปลี่ยนวีถีชีวิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

เป้าหมาย B2) การป้องกันและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง ด้านการป้องกันและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

Impact Category:

พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล  

รายงานจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยเปรียบเทียบกับปีฐานหรือย้อนหลังจนถึงปีก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- ท่านมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังเข้าร่วมโครงการอย่างไรบ้าง

- มีกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนพฤติกรรมหลังเข้าร่วมโครงการคิดเป็นสัดส่วนเท่าไร

SDGs:

    

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  609