จำนวนกิจกรรมสำรวจและฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย B3) การฟื้นฟูแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการแก้ไข ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Impact Category:

พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล

รายงานสถิติที่เกิดขึ้นโดยเปรียบเทียบกับปีฐานหรือย้อนหลังจนถึงปีก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- ข้อมูลจากบันทึกโครงการหรือแผนการดำเนินงาน

SDGs:

    

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  342