จำนวนฝายชะลอน้ำที่เกิดขึ้น

เป้าหมาย B3) การฟื้นฟูแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการแก้ไข ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Impact Category:

พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล  

รายงานจำนวนและปริมาณน้ำที่สามารถกักเก็บไว้ได้นานขึ้นในแต่ละปี

 

แนวทางคำถาม

- ข้อมูลจากบันทึกโครงการหรือแผนการดำเนินงาน

SDGs:

      

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  349