ป่าดอยอินทรีย์

ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย

"ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารที่ถูกทำลาย" 

จุดเด่น : สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลป่าหลังการปลูก โดยปลูกต้มไม้ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ) ส่งผลให้พืชพันธุ์ในพื้นที่มีอัตราการรอดตายสูง และมีศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติศาสตร์พระราชา ดอยอินทรีย์  เพื่อการเรียนรู้และรักษาป่าอย่างยั่งยืน 

---------------------------------------------------------------------------------------------

พื้นที่ปลูก : 15 ไร่ (จำนวนต้นไม้ 3,000 ต้น)

พันธุ์ไม้ที่ต้องการปลูก : 

- ไม้เศรษฐกิจ เช่น พะยูง ยางนา มะค่าโมง สัก ประดู่ ไม้แดง 

- ไม้ผลใต้ร่มเงา เช่น ลองกอง ทุเรียน มังคุด มะม่วง เงาะ มะยงชิด มะขามยักษ์

- ไม้ใต้ร่มเงาและพืชเบิกนำ เช่น โกโก้ กล้วย (จำนวน 1,500 ต้น)

- ไม้เลื้อยเรี่ยดิน พริกไทย ฟักทอง แตงกวา มัน

- ไม้หัวฝังดิน เช่น  เผือก มันม่วง กระชาย ข่า ขมิ้น ไพร มันป่า ตะไคร้ อัญชัน 

_____________________________________________________________

เนื้อที่ป่าชุมชน : 300 ไร่

ได้รับอนุมัติจากกรมป่าไม้ : 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ประเภทป่า : โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ป่าเบญจพรรณ

ระยะทางจากกรุงเทพ : 829 กิโลเมตร
ระยะเวลาเดินทาง : เมืองเชียงราย - พื้นที่โครงการ 13.5 กิโลเมตร 30 นาที

---------------------------------------------------------------------------------------------

   | เริ่มปลูก : 17 ตุลาคม 2563

   | พื้นที่ปลูก : 15 ไร่

   | ความสูง : 1.5 - 3 m. ณ เดือนมีนาคม 2564

   | อัตราการรอดตายของต้นไม้ : 95 % ณ เดือนมีนาคม 2564

---------------------------------------------------------------------------------------------

Update : การสนับสนุน การปลูก การดูแลและติดตามผลการเติบโต

---------------------------------------------------------------------------------------------

การสนับสนุนจากองค์กรภาคธุรกิจ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำโดย ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน สนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนโครงการ Care the Wild โดยปลูกในพื้นที่นำร่องจำนวน 1 ไร่ จำนวนต้นไม้ 200 ต้น เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้ให้รอดตาย 100% โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ จ.เชียงราย นำโดยพระอาจารย์วิบูล ธัมมเตโช ที่ปรึกษาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ นายอำนาจ เจิมแหล่ ประธานกรรมการ และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ จ.เชียงราย เป็นองค์กรผู้ปลูกป่าในพื้นที่โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ โดยปลูกป่าตามหลักป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกป่า 5 ระดับในพื้นที่ปลูกของเกษตรกรในโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ของสมเด็จพระเทพฯ เพื่อปลูกเสริมขยายพื้นที่ป่าให้สมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นแหล่งอาหารที่ยั่งยืน และดูแลต้นไม้ให้รอดตายตลอดต่อเนื่องนาน 6 ปี 

ทีมผู้บริหารคณะทำงานโครงการ Care the Wild ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะผู้บริหารและพนักงาน กว่า 40 คน ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้ได้ผืนป่า ปลูกต้นไม้จำนวน 200 ต้น ในพื้นที่ป่าดอยอินทรีย์ ร่วมกับประธานกลุ่มและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ จ.เชียงราย

---------------------------------------------------------------------------------------------

การติดตามผลการปลูกครั้งที่ 1  # 17 เมษายน 2564

กระบวนการปลูก และการบริหารจัดการน้ำ

ป่าดอยอินทรีย์ได้รับการสนับสนุนทุนเพื่อปลูกต้นไม้ จำนวน 15 ไร่ โดยดำเนินการปลูกนำร่องจำนวน 1 แปลง ซึ่งมีนายอำนาจ เจิมแหล่ ประธานกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ จ.เชียงราย เป็นผู้ดูแล และเมื่อเดือนมิถุนายนดำเนินการปลูกเพิ่มเติมในพื้นที่จำนวน 14 ไร่ ซึ่งดูแลโดย 14 ครัวเรือน สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ จ.เชียงราย โดยดำเนินการเตรียมการปลูก และดำเนินการปลูกได้ครบ 15 ไร่ เป็นไปตามแผนที่กำหนด เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

 

แปลงที่ 1 นายอำนาจ เจิมแหล่ ปลูกต้นไม้ตามหลักป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง

 

แปลงที่ 2 นายบรรพต คีรีเทียมเมฆา

 

แปลงที่ 3 นางเครือวัลย์ ธุวะคำ

 

แปลงที่ 4 นายจุฬา ยอดภพ

 

แปลงที่ 5 นายณัฐพล​ อภิบาลไพรวัลย์

 

แปลงที่ 6 นายพิเชษฐ์​ นาวัน

 

แปลงที่ 7 นางอรดี ลาเซอ

 

แปลงที่ 8 นายนุพร ศรีสม

แปลงที่ 9 นายกุศล วันเพชร                                           แปลงที่ 10 นายโกศัลย์ นาวา                                          แปลงที่ 11 นายคมสัน ศรีสม  

แปลงที่ 12 นายบันลือ ต่างกลาง                                    แปลงที่ 13 นายสวัสดิ์ ศรีสม                                         แปลงที่ 14 นางอนุรักษ์ฺ วันทา

 

ผลสำเร็จการปลูกป่าจำนวน 15 ไร่แล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2564

สมาชิกวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ร่วมบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ เพื่อให้ต้นไม้มีอัตราการรอดตายสูงสุด และดูแลต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี และมีการปลูกซ่อมเสริมกรณีต้นไม้ตาย โดยมีเป้าหมายต้นไม้ที่ปลูกมีอัตราการรอด 100 เปอร์เซ็น

 

ผลลัพธ์ต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม

จากการสนับสนุนของภาคธุรกิจ ในการระดมทุนเพื่อปลูกต้นไม้ในป่าดอยอินทรีย์ซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุม 300 ไร่ สร้างผลสำเร็จการปลูกป่าจำนวน 15 ไร่ ด้วยต้นไม้กว่า 3,000 ต้น ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 27,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดซ์ออกไซต์เทียบเท่า และเป็นแหล่งอาหาร เพิ่มพื้นที่ป่าลดแล้ง และเป็นศูนย์การเรียนรู้ สร้างประโยชน์ให้กับ 6 หมู่บ้าน ในตำบลดอยฮาง ซึ่งมีสมาชิกกว่า 1,000 ครัวเรือน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มความสมบูรณ์ให้ป่าต้นน้ำ เพื่อเกษตรกรใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทำกิน และเป็นแหล่งอาหารจากป่า

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

การติดตามผลการปลูกครั้งที่ 1  #  20 มิถุนายน 2564

- ภาพรวมมีการปลูกแล้วเสร็จประมาณ 80% โดย ส่วนใหญ่เป็นไม้ป่า ประกอบด้วย ไม้ยางนา ตะเคียน พะยูง ประดู่ ไม้แดง  สัก พยอม มะค่าโมง ลงปลูกในพื้นที่ 15 แปลง รวมจำนวนกว่า  2,059 ต้น

- เนื่องจากติดปัญหาฝนทิ้งช่วงเจ้าของแปลงปลูกยังไม่สามารถปลูกต้นไม้ได้ จึงชะลอการปลูกไม้ป่า โดยจะปลูกเพิ่มอีก ​ 310 ต้น และอยู่ระหว่างรอกล้าไม้ผล ได้แก่ เงาะ  ลองกอง มังคุด ส้มโอ มะยงชิด มะขามยักษ์ ละมุด โดยจำนวนไม้ผลมีรวมประมาณ  335 ต้น และไม้ชั้นล่าง ได้แก่  โกโก้  แจกกล้าไม้แบ่งกันแล้วจะเริ่มทยอยปลูกเมื่อฝนตก จำนวน 600 ต้น * (*เป็นกล้าจากการบริหารจัดการเงินสนับสนุนจำนวน 2 แสนบาท SET มอบแก่วิสาหกิจชุมชน super ดอยอินทรีย์ เพาะต้นกล้าได้ 60,000  ต้นเพื่อสนับสนุนเกษตรกรสมาชิกนำไปปลูกและจำหน่ายเป็นรายได้ต่อเนื่องขยายผลการทำงาน)

- กำหนดประเภทพันธ์ไม้ตามแนวทางป่า 3 อย่าง 4 ประโยชน์ ได้แก่ พืชหัวใต้ดิน เช่น เผือก มันม่วง  กระชาย ข่า ขมิ้น ไพร มันป่า ตะไคร้  อัญชัน รวม  2,250 ต้น และจะเริ่มปลูกในพื้นที่ 15 แปลงต่อไป
- ดำเนินการกำจัดวัชพืชบริเวณโคนต้นไม้ เพื่อป้องกันไม่ให้ต้นไม้เกิดการสูญเสีย และเตรียมบำรุงโดยการใส่ปุ๋ย และโพลิเมอร์ (เน้นปุ๋ยอินทรีย์)