SET SOCIAL IMPACT GYM 2020

 
 
โครงการ SET Social Impact Gym 2020 ร่วมสร้างความยั่งยืนทางสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม 13 บริษัท ได้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ เรียนทำธุรกิจ ด้วยเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมทั้งในมิติ การเกษตร กลุ่มผู้เปราะบาง ด้านการพัฒนาชุมชม ด้านการศึกษา และ ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมต่อผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ ผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมอาสาพัฒนาศักยภาพด้านการดำเนินธุรกิจ ภายใต้แนวคิด Idea to I Done เพื่อมุ่งหมายให้ธุรกิจเพื่อสังคมเป็นหนึ่งกลไกใหม่ของการเติบโต เป็นธุรกิจกระแสหลัก ของอนาคต พร้อมกับการสร้างผลลัพท์ที่ดีทางสังคมอย่างยั่งยืน
องค์กรภาคธุรกิจที่สนใจเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับ SE
ดูรายละเอียดได้ที่ www.setsocialimpact.com
ผู้เข้าชม  1540