จำนวนชั่วโมงที่บุคคลออทิสติกออกไปใช้ชีวิตนอกบ้าน

เป้าหมาย D1)  การสร้างความเท่าเทียมทางสังคมในกลุ่มบุคคลออทิสติก

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลออทิสติกในการพัฒนาการเยียวยาฟื้นฟูให้กลับสู่สังคมและการส่งเสริมรายได้

Impact Category:

สังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล

รายงานสถิติที่เกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบกับปีฐานหรือย้อนหลังจนถึงปีก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- บุคคลออทิสติกเริ่มใช้เวลาในการออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านเพิ่มขึ้นหรือไม่ (จำนวนชั่วโมงก่อน-หลังการทอผ้าบำบัด)

SDGs:

  

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  469