จำนวนบุคคลออทิสติกที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับบุคคลทั่วไปหรือบุคคลที่มีความสนใจคล้ายคลึงกัน

เป้าหมาย D1)  การสร้างความเท่าเทียมทางสังคมในกลุ่มบุคคลออทิสติก

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลออทิสติกในการพัฒนาการเยียวยาฟื้นฟูให้กลับสู่สังคมและการส่งเสริมรายได้

Impact Category:

สังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล  

รายงานสถิติที่เกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบกับปีฐานหรือย้อนหลังจนถึงปีก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- มีบุคคลออทิสติกเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มเครือข่ายหรือร่วมทำกิจกรรมกับสังคมภายนอกที่ไม่เคยทำมาก่อนกี่คน

SDGs:

  

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  352