จำนวนชั่วโมงที่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของบุคคลออทิสติกสามารถใช้ในการทำกิจกรรม/กิจวัตรอื่นได้

เป้าหมาย D1)  การสร้างความเท่าเทียมทางสังคมในกลุ่มบุคคลออทิสติก

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลออทิสติกในการพัฒนาการเยียวยาฟื้นฟูให้กลับสู่สังคมและการส่งเสริมรายได้

Impact Category:

สังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล

รายงานสถิติที่เกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบกับปีฐานหรือย้อนหลังจนถึงปีก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- กิจกรรมช่วยให้ผู้ดูแลลดจำนวนชั่วโมงที่ต้องดูแลบุคคลออทิสติกได้หรือไม่อย่างไร

-ระยะเวลาในการทำกิจกรรมส่วนตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่

SDGs:

   

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  300