จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่มีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น

เป้าหมาย D2) การเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพ

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะ และทัศนคติของกลุ่มเป้าหมาย

Impact Category:

สังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล

รายงานผลการทดสอบโดยเปรียบเทียบกับปีฐานหรือย้อนหลังจนถึงปีก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- แบบประเมินก่อนและหลังกิจกรรม

SDGs:

      

Citation:

   SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  323