ความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย D2) การเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพ

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะ และทัศนคติของกลุ่มเป้าหมาย

Impact Category:

สังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล

รายงานจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสัดส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะต่อเนื่อง

 

แนวทางคำถาม

- แบบบันทึกกิจกรรม

- ใบลงทะเบียน

SDGs:

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  297