จำนวนอาชีพหรือทักษะเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีเริ่มกิจกรรม (คน)

เป้าหมาย D3) การจ้างงานแก่บุคคลชายขอบ

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดจ้างงานแก่กลุ่มบุคคลชายขอบ

Impact Category:

สังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล

รายงานสถิติที่เกิดขึ้นโดยเปรียบเทียบกับปีฐานหรือย้อนหลังจนถึงปีก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- หลังเข้าร่วมโครงการ ท่านมีทักษะที่สามารถนำไปใช้จริงเพิ่มขึ้นบ้างหรือไม่ ได้แก่อะไรบ้าง

SDGs:

   

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  322