จำนวนการจ้างงาน (คนต่อปี)

เป้าหมาย D3) การจ้างงานแก่บุคคลชายขอบ

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดจ้างงานแก่กลุ่มบุคคลชายขอบ

Impact Category:

สังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล

รายงานสถิติที่เกิดขึ้นโดยเปรียบเทียบกับปีฐานหรือย้อนหลังจนถึงปีก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- โครงการของท่านก่อให้เกิดการจ้างงานเป็นจำนวนเท่าไร

SDGs:

      

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  286