จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ (คนต่อปี)

เป้าหมาย D4) การพัฒนาการท่องเที่ยว

เมื่อต้องการแสดงผลัพธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการพัฒนาชุมชนผ่านการท่องเที่ยว

Impact Category:

สังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล

รายงานสถิติที่เกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบกับปีฐานหรือย้อนหลังจนถึงปีก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- มีนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการท่องเที่ยววิถีชุมชนกับหน่วยงานของท่านกี่คนต่อปี

SDGs:

     

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  310