จำนวนแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนที่เกิดขึ้นใหม่/ที่ค้นพบใหม่หลังกิจกรรม/โครงการ (แหล่งต่อปี)

เป้าหมาย D4) การพัฒนาการท่องเที่ยว

เมื่อต้องการแสดงผลัพธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการพัฒนาชุมชนผ่านการท่องเที่ยว

Impact Category:

สังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล

รายงานจำนวนแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดหรือได้รับการส่งเสริมศักยภาพและมีความพร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้ แสดงผลรวมเป็นปีหรือช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- มีชุมชนที่มีศักยภาพในการให้บริการท่องเที่ยวได้ทั้งหมดกี่แห่ง

SDGs:

      

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  460