จำนวนแหล่งทรัพยากรและวัฒนธรรมที่ชุมชนตระหนักรู้

เป้าหมาย D4) การพัฒนาการท่องเที่ยว

เมื่อต้องการแสดงผลัพธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการพัฒนาชุมชนผ่านการท่องเที่ยว

Impact Category:

สังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล

รายงานแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ชุมชนตระหนักรู้ โดยแสดงผลรวมเป็นปีหรือช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- หลังเข้าร่วมโครงการมีแหล่งทรัพยากรและวัฒนธรรมในชุมชนใดบ้างที่เพิ่งรู้จักหรือได้ฟื้นฟูขึ้นมา

SDGs:

     

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  300