จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่สามารถระบุแหล่งทรัพยากรและวัฒนธรรมในชุมชนได้

เป้าหมาย D4) การพัฒนาการท่องเที่ยว

เมื่อต้องการแสดงผลัพธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการพัฒนาชุมชนผ่านการท่องเที่ยว

Impact Category:

สังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล

รายงานจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่สามารถระบุแหล่งทรัพยากรและวัฒนธรรมในชุมชนได้โดยแสดงผลรวมเป็นปีหรือช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- สมาชิกชุมชนสามารถบอกเล่าแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมในชุมชนของตนได้หรือไม่

SDGs:

    

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  318