สัดส่วนของบริการท่องเที่ยวที่เกิดจากการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย D4) การพัฒนาการท่องเที่ยว

เมื่อต้องการแสดงผลัพธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการพัฒนาชุมชนผ่านการท่องเที่ยว

Impact Category:

สังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล

รายงานสถิติที่เกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบกับปีฐานหรือย้อนหลังถถึงปีก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- มีจำนวนสมาชิกชุมชนกี่ท่านที่มีส่วนในการบริการท่องเที่ยว

- สมาชิกชุมชนของท่านมีทั้งหมดกี่คน

SDGs:

      

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  316