จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้และทักษะในการจัดบริการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

เป้าหมาย D4) การพัฒนาการท่องเที่ยว

เมื่อต้องการแสดงผลัพธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการพัฒนาชุมชนผ่านการท่องเที่ยว

Impact Category:

สังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล

รายงานสถิติที่เกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบกับปีฐานหรือหรือย้อนหลังจนถึงปีก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- มีสมาชิกชุมชนกี่ท่านที่ได้เรียนรู้การจัดบริการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

SDGs:

     

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  457