กิจกรรมพัฒนาทักษะแก่สมาชิกชุมชนเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวได้

เป้าหมาย D4) การพัฒนาการท่องเที่ยว

เมื่อต้องการแสดงผลัพธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการพัฒนาชุมชนผ่านการท่องเที่ยว

Impact Category:

สังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล

รายงานสถิติที่เกิดขึ้น โดนเปรียบเทียบกับปีฐานหรือย้อนหลังจากจนถึงปีก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- ท่านมีการเตรียมตัว เพื่อให้สมาชิกชุมชนสามารถรองรับนักท่องเที่ยวอย่างไรบ้าง

SDGs:

      

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  317