สัดส่วนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านสังคมและวัฒนธรรมที่ได้รับทุน

เป้าหมาย D5) การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการพ้ฒนาเพื่อสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะการพัฒนาเยาวชนให้เกิดจิตสำนึกและแรงบันดาลใจ

Impact Category:

สังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล

รายงานสถิติที่เกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบกับปีฐานหรือย้อนหลังจนถึงปีก่อนที่เริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- จากการดำเนินงานที่ผ่านมา มีเยาวชนที่ได้รับทุนปีละกี่คน

- กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับทุนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและธรรมชาติคิดเป็นสัดส่วนเท่าไร

SDGs:

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  515