จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับทุนการศึกษาแล้วกลับไปพัฒนาภูมิลำเนาตน

เป้าหมาย D5) การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการพ้ฒนาเพื่อสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะการพัฒนาเยาวชนให้เกิดจิตสำนึกและแรงบันดาลใจ

Impact Category:

สังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล

รายงานสถิติที่เกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบกับปีฐานหรือย้อนหลังจนถึงปีก่อนที่เริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับทุน และกลับไปพัฒนาบ้านเกิดจากโครงการต่างๆ มีจำนวนเท่าไร

SDGs:

        

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  326