จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับบริการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้

เป้าหมาย D5) การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการพ้ฒนาเพื่อสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะการพัฒนาเยาวชนให้เกิดจิตสำนึกและแรงบันดาลใจ  

Impact Category:

สังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล  

รายงานสถิติที่เกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบกับปีฐานหรือย้อนหลังจนถึงปีก่อนที่เริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- มีจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับบริการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้เท่าไร

- ใบลงทะเบียน

SDGs:

     

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  298