ระยะเวลาที่มุ่งมั่นว่าจะทำงานด้านการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้

เป้าหมาย D5) การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการพ้ฒนาเพื่อสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะการพัฒนาเยาวชนให้เกิดจิตสำนึกและแรงบันดาลใจ

Impact Category:

สังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล

รายงานสถิติที่เกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบกับปีฐานหรือย้อนหลังจนถึงปีก่อนที่เริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- ท่านมีความมุ่งหวังในการทำงานด้านการพัฒนาต่อไป ยาวนานแค่ไหน

SDGs:

     

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  297