จำนวนกลุ่มหรือเครือข่ายที่มุ่งเน้นการเล่นกีฬาเป็นหลักหลังเข้าร่วมโครงการ

เป้าหมาย D5) การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการพ้ฒนาเพื่อสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะการพัฒนาเยาวชนให้เกิดจิตสำนึกและแรงบันดาลใจ

Impact Category:

สังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล

รายงานสถิติที่เกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบกับปีฐานหรือย้อนหลังจนถึงปีก่อนที่เริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- ท่านมีการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นบ้างหรือไม่

SDGs:

  

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  315