จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่มีความมุ่งมั่นในการเล่นกีฬาเป็นอาชีพ

เป้าหมาย D5) การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการพ้ฒนาเพื่อสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะการพัฒนาเยาวชนให้เกิดจิตสำนึกและแรงบันดาลใจ

Impact Category:

สังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล

รายงานสถิติที่เกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบกับปีฐานหรือย้อนหลังจนถึงปีก่อนที่เริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการแล้ว เกิดแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาอย่างจริงจังมากขึ้นมีจำนวนเท่าไร

SDGs:

   

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  297