สัดส่วนของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความรู้ ทักษะหรือทัศนคติที่ดีต่อการใช้ชีวิตโดยไม่พึ่งพายาเสพติด

เป้าหมาย D6) การฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาทางสังคม

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการทำงานด้านการป้องกันเยียวยาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านยาเสพติด

Impact Category:

สังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล

รายงานสถิติที่เกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบกับปีฐานหรือย้อนหลังจนถึงปีก่อนที่เริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- กลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการใช้ชีวิตไม่คิดพึ่งพายาเสพติดมีสัดส่วนเท่าใดต่อผู้เข้าร่วมทั้งหมด

SDGs:

  

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  292