ผลประเมินตามแบบการประเมินคุณภาพชีวิตของกรมอนามัยโลกภาคภาษาไทย (ฉบับย่อ) ดีขึ้น

เป้าหมาย D6) การฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาทางสังคม

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการทำงานด้านการป้องกันเยียวยาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านยาเสพติด

Impact Category:

สังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล

รายงานสถิติที่เกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบกับปีฐานหรือย้อนหลังจนถึงปีก่อนที่เริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- แบบประเมินคุณภาพชีวิตของกรมอนามัยโลกภาคภาษาไทย (ฉบับย่อ)

SDGs:

 

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  301