จำนวนการบรรยายธรรมที่ผู้ฟังเข้าถึง (เข้าใจ)

เป้าหมาย D7) การเสริมสร้างศรัทธาและความเชื่อในการดำเนินชีวิต

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการเกิดความเชื่อความศรัทธาที่ใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจ

Impact Category:

สังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล  

รายงานสถิติที่เกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบกับปีฐานหรือย้อนหลังจนถึงปีก่อนที่เริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- จำนวนผู้เข้าร่วมรู้สึกว่าหัวข้อบรรยายธรรมของโครงการ เป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้

- แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรม

SDGs:

  

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  272