จำนวนเครือข่ายสังคมของพุทธศาสนิกชน

เป้าหมาย D7) การเสริมสร้างศรัทธาและความเชื่อในการดำเนินชีวิต

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการเกิดความเชื่อความศรัทธาที่ใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจ

Impact Category:

สังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล  

รายงานการเกิดความร่วมมือ หลังดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- พุทธศาสนิกชนมีการรวมเครือข่ายกันอย่างไรบ้าง และมีจำนวนเท่าไร

SDGs:

  

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  287