จำนวนสถานที่ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างศรัทธาและความเชื่อที่เข้าถึงง่าย

เป้าหมาย D7) การเสริมสร้างศรัทธาและความเชื่อในการดำเนินชีวิต

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการเกิดความเชื่อความศรัทธาที่ใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจ

Impact Category:

สังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล  

รายงานความพึงพอใจด้านสถานที่ของผู้เข้าร่วมโครงการ หลังการสิ้นสุดการดำเนินงาน

 

แนวทางคำถาม

- สถานที่จัดกิจกรรมสามารถเข้าถึงได้ง่ายหรือไม่

- แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรม

SDGs:

  

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  424