ความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่กลุ่มเป้าหมายทำร่วมกัน (ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา)

เป้าหมาย D7) การเสริมสร้างศรัทธาและความเชื่อในการดำเนินชีวิต

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการเกิดความเชื่อความศรัทธาที่ใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจ

Impact Category:

สังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล  

รายงานการเกิดความร่วมมือและกิจกรรมที่เกิดขึ้น ของเครือข่ายสังคม

 

แนวทางคำถาม

- เครือข่ายสังคมของพุทธศาสนิกชน มีการติดต่อสัมพันธ์กันอย่างไรบ้าง

- มีกิจกรรมอะไรบ้างที่เกิดจากเครือข่ายพุทธศาสนิกชน

SDGs:

  

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  300