จำนวนเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจและทักษะด้านองค์ความรู้การอนุรักษ์

เป้าหมาย D8) การเผยแพร่และอนุรักษ์องค์ความรู้ในท้องถิ่น ชุมชนและสังคม

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการเผยแพร่และอนุรักษ์องค์ความรู้ในท้องถิ่น ชุมชนและสังคม

Impact Category:

สังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล  

รายงานสถิติที่เกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบกับปีฐานหรือย้อนหลังจนถึงปีก่อนที่เริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- หลังจากเข้าร่วมโครงการกลุ่มเป้าหมายมีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างเครือข่ายที่มีความสนใจร่วมกันบ้างหรือไม่

- มีเครือข่ายอะไรบ้าง

SDGs:

    

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  285