จำนวนเป้าหมายหรือแหล่งการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของพื้นที่

เป้าหมาย D8) การเผยแพร่และอนุรักษ์องค์ความรู้ในท้องถิ่น ชุมชนและสังคม

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการเผยแพร่และอนุรักษ์องค์ความรู้ในท้องถิ่น ชุมชนและสังคม

Impact Category:

สังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล  

รายงานแหล่งการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นหรือได้รับการปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้

 

แนวทางคำถาม

- โครงการได้ช่วยให้เกิดแหล่งเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมหรือไม่

SDGs:

    

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  313