จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ทักษะด้านศิลปวัฒนธรรมในการประกอบอาชีพ

เป้าหมาย D8) การเผยแพร่และอนุรักษ์องค์ความรู้ในท้องถิ่น ชุมชนและสังคม

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการเผยแพร่และอนุรักษ์องค์ความรู้ในท้องถิ่น ชุมชนและสังคม

Impact Category:

สังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล  

รายงานสถิติที่เกิดขึ้นโดยเปรียบเทียบกับปีฐานหรือย้อนหลังจนถึงปีก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- มีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ทักษะดนตรีไทยเพื่อประกอบอาชีพหรือไม่ หากมี มีกี่คน

SDGs:

     

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  292