สัดส่วนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าเป็นสมาชิกในเครือข่าย ต่อกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก

เป้าหมาย D8) การเผยแพร่และอนุรักษ์องค์ความรู้ในท้องถิ่น ชุมชนและสังคม

เมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับการเผยแพร่และอนุรักษ์องค์ความรู้ในท้องถิ่น ชุมชนและสังคม

Impact Category:

สังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล  

รายงานสถิติที่เกิดขึ้นโดยเปรียบเทียบกับปีฐานหรือย้อนหลังจนถึงปีก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการและเข้าร่วมเครือข่ายมีจำนวนเท่าไร

SDGs:

    

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  280