จำนวนความหลากหลายของกิจกรรมที่ผู้สอนสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอน

เป้าหมาย E1) การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ 

เมื่อต้องการรายงานผลลัพธ์เกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนด้านการเรียนรู้หรือการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย

Impact Category:

การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล    

รายงานความหลากหลายของกิจกรรมที่เกิดขึ้นใหม่หรือได้รับการปรับปรุงให้สามารถนำไปใช้ได้

 

แนวทางคำถาม

- จำนวนกิจกรรมและความหลากหลายของกิจกรรมมีมากน้อยเพียงใด

SDGs:

     

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  304