จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่ชื่นชอบ

เป้าหมาย E1) การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ 

เมื่อต้องการรายงานผลลัพธ์เกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนด้านการเรียนรู้หรือการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย

Impact Category:

การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล    

รายงานสถิติที่เกิดขึ้นโดยเปรียบเทียบกับปีฐานหรือย้อนหลังจนถึงปีก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

-จำนวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่ชื่นชอบมีจำนวนมากน้อยเพียงใด

SDGs:

     

 

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  286