จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตัดต่อเพื่อจ้างงานจริงหลังฝึกปฏิบัติงาน

เป้าหมาย E1) การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ 

เมื่อต้องการรายงานผลลัพธ์เกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนด้านการเรียนรู้หรือการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย

Impact Category:

การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล    

รายงานสถิติที่เกิดขึ้นโดยเปรียบเทียบกับปีฐานหรือย้อนหลังจนถึงปีก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- กลุ่มเป้าหมายหลังจากเข้าร่วมโครงการได้มีการถูกจ้างงานหลังเข้าร่วมโครงการคิดเป็นจำนวนเท่าไร

SDGs:

     

 

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  292