สัดส่วนของกลุ่มเป้าหมายที่มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้สำเร็จมากขึ้น

เป้าหมาย E1) การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ 

เมื่อต้องการรายงานผลลัพธ์เกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนด้านการเรียนรู้หรือการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย

Impact Category:

การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล    

รายงานสถิติที่เกิดขึ้นโดยเปรียบเทียบกับปีฐานหรือย้อนหลังจนถึงปีก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- กลุ่มเป้าหมายที่มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้สำเร็จมากขึ้นนั้นเป็นสัดส่วนเท่าไร

- แบบทดสอบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ

SDGs:

     

 

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  296