จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่นำความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปต่อยอด

เป้าหมาย E1) การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ 

เมื่อต้องการรายงานผลลัพธ์เกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนด้านการเรียนรู้หรือการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย

Impact Category:

การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล    

รายงานสถิติที่เกิดขึ้นโดยเปรียบเทียบกับปีฐานหรือย้อนหลังจนถึงปีก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- มีการต่อยอดหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมายบ้างหรือไม่ ถ้ามีจำนวนเท่าไหร่ที่ได้นำไปต่อยอด

SDGs:

     

 

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  511