จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้

เป้าหมาย E1) การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ 

เมื่อต้องการรายงานผลลัพธ์เกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนด้านการเรียนรู้หรือการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย

Impact Category:

การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้

Guidance:

แนวทางในการรายงานผล    

รายงานสถิติที่เกิดขึ้นโดยเปรียบเทียบกับปีฐานหรือย้อนหลังจนถึงปีก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

 

แนวทางคำถาม

- ตั้งแต่โครงการมีจำนวนผู้สนใจหรือผู้เข้าร่วมทั้งหมดกี่คน

SDGs:

     

Citation:

SET, 2018. Social Impact Assessment

ผู้เข้าชม  565